បទកូរ៉េថ្មីៗ-EXO-closer to youបទកូរ៉េថ្មីៗ-EXO-closer to you

関連ツイート


https://twitter.com/_kimchen_921/status/1161588069964718082
https://twitter.com/loeyeoliii/status/1161588039983882246


https://twitter.com/22_13cm/status/1161587772269793281
https://twitter.com/oshxbbh_m/status/1161587759879823360
https://twitter.com/bae_khr/status/1161587681639333888