( BTOB ) " 비투비 노래 랜덤 가사 쓰기 #2 🎶 " || 교차편집 || 랜노가 || 오랜만이에요 ㅠㅠ || 멜로디분들 컴온 💙https://youtube.com/watch?v=DPhnqQ7cv48

ꌩꂦU Mꀤꌚꌚ 100 ℙꏂℝꏳꏂℕT ꂦF Tꀍꏂ ꌚℍꂦTꌚ ꌩOꀎ ℕꏂVꏂℝ ꓄AKꏂ ] _Wᴇʟᴄᴏᴍᴇ ᴛᴏ ʏᴏᴏɴsɪᴛ’s ᴄʜᴀɴɴᴇ…

関連ツイート


https://twitter.com/amB0gpdgHVDrlyi/status/1208757430533836800


https://twitter.com/psyji_election/status/1208754345488961536