အဆင္ေျပခါနီးမွစိတ္မေျပာင္းသြားေစဖို႔ဒါေတြဂ႐ုစိုက္ #nature #save_environmentအဆင္ေျပခါနီးမွစိတ္မေျပာင္းသြားေစဖို႔ဒါေတြဂ႐ုစိုက္ #nature #save_environment
Sharing knowledge for all. Keep clean your environment.

関連ツイート


https://twitter.com/Mic4810/status/1238775557971681283